Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ.ΣΟΧ4Α/2022 η οποία αφορά  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (4) τεσσάρων ατόμων  ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις  του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ. Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει 18 Ιανουαρίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και τελειώνει 27  Ιανουαρίου   2023 ημέρα Παρασκευή  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ εδώ.

Κατεβάστε το παράρτημα εδώ.