Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ.ΣΟΧ1/2023 η οποία αφορά  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) δύο ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Εσωτερικών Χώρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ. Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει 20 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και τελειώνει 29 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή .Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ…

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ εδώ…

Κατεβάστε το παράρτημα εδώ…